Voor de producten ventilatietechniek, Smart Home en COMFORT UNIT
Algemene Voorwaarden van SIEGENIA-AUBI KG

1. Werkingssfeer

Voor alle bestellingen via onze online shop door verbruikers en ondernemers gelden de onderstaande AV.

Verbruiker is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie afsluit voor doeleinden, die hoofdzakelijk noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige professionele activiteit toegerekend kunnen worden. Ondernemer is een natuurlijke of juridische persoon of een partnerschap met handelingsbekwaarheid, die bij het afsluiten van een juridische transactie handelt in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige activiteit.

Tegenover ondernemers geldt: als de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden gebruikt, wordt hiermee bezwaar gemaakt tegen de geldigheid ervan; ze worden alleen contractbestanddeel, als wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebben.

2. Contractpartner, contractafsluiting, correctiemogelijkheden

Het koopcontract wordt afgesloten met SIEGENIA-AUBI KG .

Met de instelling van de producten in de online shop geven wij een bindende offerte af voor de contractafsluiting over deze artikelen. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in de winkelwagen leggen en uw input voor het verzenden van uw bindende bestelling op ieder willekeurig moment corrigeren, door de hiervoor in het bestelproces voorziene en toegelichte correctiehulpen te gebruiken. Het contract wordt afgesloten, doordat u door te klikken op de bestelbutton de offerte voor de in de winkelwagen aanwezige goederen aanneemt. Direct na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een keer een bevestiging via e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag

De voor de contractafsluiting ter beschikking staande talen zijn Duits, Engels, Frans, Nederlands, Italiaans en Pools.

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze AV in tekstvorm toe. De contracttekst kunt u in onze klanten-login bekijken.

4. Leveringscondities

De aangegeven productprijzen worden nog vermeerderd met verzendkosten. Meer over de hoogte van de verzendkosten kunt u vinden bij de offertes.

Wij leveren uitsluitend binnen het verzendtraject. Het is helaas niet mogelijk de goederen zelf af te halen.

Wij leveren niet aan verpakkingsstations.

5. Betaling

In onze shop staan in principe de volgende betaalwijzen ter beschikking:

Creditcard
In het bestelproces geeft u uw creditcardgegevens aan. Uw kaart wordt direct na afgifte van de bestelling gedebiteerd.

SEPA-incassoprocedure
Met de afgifte van de bestelling verstrekt u ons een SEPA-incassomachtiging. Over de datum van de rekeningdebitering wordt u minstens één bankwerkdag van tevoren geïnformeerd (zgn. prenotification). Een bankwerkdag is iedere werkdag met uitzondering van zaterdagen, nationale wettelijke feestdagen en 24 en 31 december van ieder jaar. De rekeningdebitering vindt plaats voor de verzending van de goederen.

PayPal
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstverlener PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) te kunnen betalen, moet u bij PayPal geregistreerd zijn, uzelf met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsinstructies bevestigen. De betalingstransactie wordt door Paypal direct na afgifte van de bestelling uitgevoerd. Verdere opmerkingen ontvangt u in de bestelprocedure.

PayPal kan geregistreerde PayPal-klanten die volgens eigen criteria zijn geselecteerd verdere betalingsmogelijkheden in de klantenrekening aanbieden. Wij hebben echter geen invloed op het aanbieden van deze betalingsmogelijkheden; verdere individueel aangeboden betaalwijzen beïnvloeden uw juridische relatie met PayPal. Meer informatie hierover vindt u in uw PayPal-rekening.

Rekening
De betalingsvoorwaarden voor het kopen op rekening bedragen 2% korting 14 dagen netto. Het factuurbedrag dient na ontvangst van de factuur en de goederen op de in de factuur aangegeven bankrekening overgemaakt te worden. Wij behouden ons voor, het kopen op rekening alleen na een succesvolle kredietwaardigheidscontrole aan te bieden.

iDeal
MRechtstreeks overmaken van uw bankrekening, Currence Ideal B.V. Gustav Mahlerplein 33 35 1082 Ms Amsterdam, Nederland.

6. Herroepingsrecht

Verbruikers hebben het wettelijke herroepingsrecht, zoals in de instructies voor herroeping beschreven. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot de volledige betaling ons eigendom.
Voor ondernemers geldt verder: wij behouden ons het eigendom voor op de goederen tot het volledige saldo van alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie. U mag de voorbehoudsgoederen tijdens de normale gang van zaken doorverkopen; alle vorderingen die uit deze doorverkoop ontstaan staat u – onafhankelijk van een verbinding of vermenging van de voorbehoudsgoederen met een nieuw product - ter hoogte van het factuurbedrag van tevoren aan ons af, en wij aanvaarden deze cessie. U blijft gemachtigd voor het innen van de vorderingen, wij mogen vorderingen echter ook zelf innen, indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt. De ons verschuldigde zekerheden geven wij op uw verzoek in die mate vrij, waarin de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de open vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

8. Transportschade

Voor verbruikers geldt: als goederen met duidelijke transportschade geleverd worden, dan dient u dergelijke fouten indien mogelijk meteen bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het verzuimen van een reclamatie of contactopname heeft geen consequenties voor uw wettelijke aanspraken en de uitvoering ervan, in het bijzonder voor uw garantierechten. U helpt ons echter, onze eigen aanspraken tegenover de vrachtvervoerder c.q. de transportverzekering te kunnen laten gelden.

9. Wettelijke garantie en garanties

9.1 Aansprakelijkheid voor gebreken

Indien niet onderstaand uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

De onderstaande beperkingen en termijnverkortingen gelden niet voor aanspraken vanwege schade, die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of assistenten veroorzaakt zijn:
 • bij overlijden, letselschade of gezondheidsschade
 • bij het niet nakomen van verplichtingen met opzet of grove nalatigheid en boze opzet
 • voor zover het toepassingsbereik van de productaansprakelijkheidswet geopend is.

Beperkingen ten opzichte van ondernemingen

Tegenover ondernemers gelden als overeenkomst over de toestand van de goederen alleen onze eigen informatie en de productbeschrijvingen van de fabrikant, die in het contract zijn opgenomen; voor publieke uitingen van de fabrikant of andere reclameuitspraken zijn wij niet aansprakelijk. Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor reclamatierechten bij nieuw geproduceerde producten een jaar vanaf risico-overdracht.

De wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 445a BWB blijven onaangetast.

Regelingen tegenover handelaren

Onder handelaren geldt de in § 377 HWB geregelde onderzoeksplicht en plicht tot kennisgeving. Wanneer u de daar geregelde melding achterwege laat, gelden de goederen als goedgekeurd, tenzij het gaat om een gebrek dat tijdens de controle niet herkenbaar was. Dat geldt niet, indien wij een gebrek met boze opzet verzwegen hebben.

9.2 Garanties en klantenservice

Informatie over eventueel geldende aanvullende garanties en de precieze voorwaarden ervan vindt u telkens bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

10. Aansprakelijkheid

Voor aanspraken vanwege schade, die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of assistenten veroorzaakt zijn, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

 • bij overlijden, letselschade of gezondheidsschade
 • bij het niet nakomen van verplichtingen met opzet of grove nalatigheid
 • bij garantiebeloftes, indien overeengekomen, of
 • voor zover het toepassingsbereik van de productaansprakelijkheidswet geopend is.
 • voor zover het toepassingsbereik van de productaansprakelijkheidswet geopend is.

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de correcte tenuitvoerlegging van het contract over het algemeen pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen, (kardinale plichten) door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of assistenten is de aansprakelijkhed qua hoogte beperkt tot de bij de contractafsluiting voorspelbare schade, waarmee op typische wijze rekening moet worden gehouden.
Verder zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

11. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor de online geschillenbeslechting (OS) gereed, dat u hier vindt. Wij zijn niet verplicht en niet bereid aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie deel te nemen.

12. Slotbepalingen

Bent u ondernemer, dan geldt het Duitse recht met uitsluiting van het VN-kooprecht.

Als u ondernemer in de zin van het Handelswetboek, rechtspersoon van het publiek recht of publiekrechtelijk openbaar lichaam bent, is exclusieve rechtbank voor alle geschillen uit contractuele verhoudingen tussen ons en uw maatschappelijke zetel.


Voor de producten: reserveonderdelen voor beslagen
Algemene voorwaarden van SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH

1. Werkingssfeer

Voor alle bestellingen via onze online shop door verbruikers en ondernemers gelden de onderstaande AV.

Verbruiker is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie afsluit voor doeleinden, die hoofdzakelijk noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige professionele activiteit toegerekend kunnen worden. Ondernemer is een natuurlijke of juridische persoon of een partnerschap met handelingsbekwaarheid, die bij het afsluiten van een juridische transactie handelt in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige activiteit.

Tegenover ondernemers geldt: als de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden gebruikt, wordt hiermee bezwaar gemaakt tegen de geldigheid ervan; ze worden alleen contractbestanddeel, als wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebben.

2. Contractpartner, contractafsluiting, correctiemogelijkheden

Het koopcontract wordt afgesloten met SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH.

Met de instelling van de producten in de online shop geven wij een bindende offerte af voor de contractafsluiting over deze artikelen. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in de winkelwagen leggen en uw input voor het verzenden van uw bindende bestelling op ieder willekeurig moment corrigeren, door de hiervoor in het bestelproces voorziene en toegelichte correctiehulpen te gebruiken. Het contract wordt afgesloten, doordat u door te klikken op de bestelbutton de offerte voor de in de winkelwagen aanwezige goederen aanneemt. Direct na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een keer een bevestiging via e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag

De voor de contractafsluiting ter beschikking staande talen zijn Duits, Engels, Frans, Nederlands, Italiaans en Pools.

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze AV in tekstvorm toe. De contracttekst kunt u in onze klanten-login bekijken.

4. Leveringscondities

De aangegeven productprijzen worden nog vermeerderd met verzendkosten. Meer over de hoogte van de verzendkosten kunt u vinden bij de offertes.

Wij leveren uitsluitend binnen het verzendtraject. Het is helaas niet mogelijk de goederen zelf af te halen.

Wij leveren niet aan verpakkingsstations.

5. Betaling

In onze shop staan in principe de volgende betaalwijzen ter beschikking:

Creditcard
In het bestelproces geeft u uw creditcardgegevens aan. Uw kaart wordt direct na afgifte van de bestelling gedebiteerd.

SEPA-incassoprocedure
Met de afgifte van de bestelling verstrekt u ons een SEPA-incassomachtiging. Over de datum van de rekeningdebitering wordt u minstens één bankwerkdag van tevoren geïnformeerd (zgn. prenotification). Een bankwerkdag is iedere werkdag met uitzondering van zaterdagen, nationale wettelijke feestdagen en 24 en 31 december van ieder jaar. De rekeningdebitering vindt plaats voor de verzending van de goederen.

PayPal
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstverlener PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) te kunnen betalen, moet u bij PayPal geregistreerd zijn, uzelf met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsinstructies bevestigen. De betalingstransactie wordt door Paypal direct na afgifte van de bestelling uitgevoerd. Verdere opmerkingen ontvangt u in de bestelprocedure.

PayPal kan geregistreerde PayPal-klanten die volgens eigen criteria zijn geselecteerd verdere betalingsmogelijkheden in de klantenrekening aanbieden. Wij hebben echter geen invloed op het aanbieden van deze betalingsmogelijkheden; verdere individueel aangeboden betaalwijzen beïnvloeden uw juridische relatie met PayPal. Meer informatie hierover vindt u in uw PayPal-rekening.

Rekening
Het factuurbedrag dient 30 dagen na ontvangst van de factuur en de goederen via overschrijving op de in de factuur aangegeven bankrekening overgemaakt te worden. Wij behouden ons voor, het kopen op rekening alleen na een succesvolle kredietwaardigheidscontrole aan te bieden.

iDeal
MRechtstreeks overmaken van uw bankrekening, Currence Ideal B.V. Gustav Mahlerplein 33 35 1082 Ms Amsterdam, Nederland.

6. Herroepingsrecht

Verbruikers hebben het wettelijke herroepingsrecht, zoals in de instructies voor herroeping beschreven. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot de volledige betaling ons eigendom.
Voor ondernemers geldt verder: wij behouden ons het eigendom voor op de goederen tot het volledige saldo van alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie. U mag de voorbehoudsgoederen tijdens de normale gang van zaken doorverkopen; alle vorderingen die uit deze doorverkoop ontstaan staat u – onafhankelijk van een verbinding of vermenging van de voorbehoudsgoederen met een nieuw product - ter hoogte van het factuurbedrag van tevoren aan ons af, en wij aanvaarden deze cessie. U blijft gemachtigd voor het innen van de vorderingen, wij mogen vorderingen echter ook zelf innen, indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt. De ons verschuldigde zekerheden geven wij op uw verzoek in die mate vrij, waarin de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de open vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

8.Transportschade

Voor verbruikers geldt: als goederen met duidelijke transportschade geleverd worden, dan dient u dergelijke fouten indien mogelijk meteen bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het verzuimen van een reclamatie of contactopname heeft geen consequenties voor uw wettelijke aanspraken en de uitvoering ervan, in het bijzonder voor uw garantierechten. U helpt ons echter, onze eigen aanspraken tegenover de vrachtvervoerder c.q. de transportverzekering te kunnen laten gelden.

9. Wettelijke garantie en garanties

9.1 Aansprakelijkheid voor gebreken

Indien niet onderstaand uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

De onderstaande beperkingen en termijnverkortingen gelden niet voor aanspraken vanwege schade, die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of assistenten veroorzaakt zijn:
 • bij overlijden, letselschade of gezondheidsschade
 • bij het niet nakomen van verplichtingen met opzet of grove nalatigheid en boze opzet
 • bij schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de correcte tenuitvoerlegging van het contract over het algemeen pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale plichten)
 • in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen, of
 • voor zover het toepassingsbereik van de productaansprakelijkheidswet geopend is.

Beperkingen ten opzichte van ondernemingen

Tegenover ondernemers gelden als overeenkomst over de toestand van de goederen alleen onze eigen informatie en de productbeschrijvingen van de fabrikant, die in het contract zijn opgenomen; voor publieke uitingen van de fabrikant of andere reclameuitspraken zijn wij niet aansprakelijk. Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor reclamatierechten bij nieuw geproduceerde producten een jaar vanaf risico-overdracht.

De wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 445a BWB blijven onaangetast.

Regelingen tegenover handelaren

Onder handelaren geldt de in § 377 HWB geregelde onderzoeksplicht en plicht tot kennisgeving. Wanneer u de daar geregelde melding achterwege laat, gelden de goederen als goedgekeurd, tenzij het gaat om een gebrek dat tijdens de controle niet herkenbaar was. Dat geldt niet, indien wij een gebrek met boze opzet verzwegen hebben.

9.2 Garanties en klantenservice

Informatie over eventueel geldende aanvullende garanties en de precieze voorwaarden ervan vindt u telkens bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

10. Aansprakelijkheid

Voor aanspraken vanwege schade, die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of assistenten veroorzaakt zijn, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

 • bij overlijden, letselschade of gezondheidsschade
 • bij het niet nakomen van verplichtingen met opzet of grove nalatigheid
 • bij garantiebeloftes, indien overeengekomen, of
 • voor zover het toepassingsbereik van de productaansprakelijkheidswet geopend is.
 • voor zover het toepassingsbereik van de productaansprakelijkheidswet geopend is.

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de correcte tenuitvoerlegging van het contract over het algemeen pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen, (kardinale plichten) door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of assistenten is de aansprakelijkhed qua hoogte beperkt tot de bij de contractafsluiting voorspelbare schade, waarmee op typische wijze rekening moet worden gehouden.
Verder zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

11. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor de online geschillenbeslechting (OS) gereed, dat u hier vindt. Wij zijn niet verplicht en niet bereid aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie deel te nemen.

12. Slotbepalingen

Bent u ondernemer, dan geldt het Duitse recht met uitsluiting van het VN-kooprecht.

Als u ondernemer in de zin van het Handelswetboek, rechtspersoon van het publiek recht of publiekrechtelijk openbaar lichaam bent, is exclusieve rechtbank voor alle geschillen uit contractuele verhoudingen tussen ons en uw maatschappelijke zetel.