1. Toepassingsbereik

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van de online shop van SIEGENIA-AUBI KG, Industriestraße 1-3, 57234 Wilnsdorf (hierna: SIEGENIA).

1.2 SIEGENIA stelt zijn klanten met de online shop een service ter beschikking, waarmee de goederen door SIEGENIA elektronisch besteld kunnen worden.

2. Integratie van de Algemene voorwaarden

2.1 Op alle bestellingen, die via de online schop afgewikkeld worden, zijn de Algemene Voorwaarden (AV) van SIEGENIA in de op dat moment actuele versie van toepassing.

2.2 De klant verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan met de integratie van de AV en neemt nota van het feit dat deze via de website van SIEGENIA opgeroepen kunnen worden (>>AV).

3. Registratie

3.1 Voor het gebruik van de online shop is een registratie noodzakelijk. In het kader van de registratie ontvangt de klant een e-mail incl. de aanmeldingsnaam (e-mailadres). Met deze gegevens is het mogelijk voor de eerste keer een wachtwoord aan de online shop toe te kennen.

3.2 De klant moet voor een volledige registratie vervolgens deze gebruiksvoorwaarden accepteren. Door het eigen wachtwoord te kiezen, wordt de online shop-account geactiveerd.

3.3 De klant is verplicht om in het kader van de registratie waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken. De klant moet de voor hem opgeslagen informatie altijd up-to-date houden.

3.4 SIEGENIA heeft het recht om de juistheid van de registratie-informatie met juridisch toegestane middelen te controleren. Hiervoor mogen in het bijzonder kopieën van bewijzen bij de klant of van derden, bijvoorbeeld de bureaus voor handelsvergunningen, opgevraagd worden.

4. Gebruik van de online shop-account

4.1 De online shop-account is aan de klant gebonden. Per contactpersoon van de klant mag slechts één online shop-account gebruikt worden. Het gebruik van de online shop-account door verschillende medewerkers van een klant is toegestaan. De toegangsgegevens moeten echter uitsluitend aan vast aangenomen medewerkers van de klant doorgegeven worden. Over het algemeen moet de klant het aantal medewerkers met toegangsautorisatie zo laag mogelijk houden.

4.2 De toegangsgegevens van de klant voor de online shop dienen door de klant en zijn medewerkers vertrouwelijk behandeld te worden en mogen niet aan derden (buiten de onderneming van de klant) doorgegeven worden. In het geval van een misbruik of vermoeden van misbruik dient de klant zijn toegangsgegevens onmiddellijk te wijzigen en SIEGENIA te informeren.

5. Gebruik van de online shop

5.1 De online shop mag uitsluitend door de desbetreffende klant in het kader van zijn commerciële c.q. zelfstandige activiteiten gebruikt worden.

5.2 De klant heeft niet het recht productinformatie (zoals productbeschrijvingen, prijsinformatie of leveringstijden) of andere informatie, die via de online shop opgeroepen kan worden, aan derden (buiten de onderneming van de klant) door te geven.

5.3 De via de online shop gedane bestellingen van de klant zijn bindend, zodra deze in het systeem bij SIEGENIA geregistreerd zijn.

6. Verwijdering van de online shop-account

6.1 De klant kan op ieder willekeurig moment, ook zonder opgave van redenen, vragen om een verwijdering van zijn online shop-account. Na het succesvol verwijderen van de online shop-account c.q. de online shop-accounts is opnieuw registreren mogelijk.

6.2 SIEGENIA behoudt zich het recht voor, van zijn kant specifieke klanten van het gebruik van de online shop uit te sluiten en de betreffende online shop-account te verwijderen. Tegen de uitsluiting c.q. de verwijdering moet van tevoren door SIEGENIA gewaarschuwd worden.

6.3 Een uitsluiting wordt in het bijzonder - ook zonder waarschuwing vooraf - in overweging genomen, als bij de klant gedurende een periode van 12 maanden geen bestelling gedaan is, er indicaties voor het misbruiken van de online shop-account bestaan of de uitsluiting ter bescherming van de online shop noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij gevaar voor de werking door oneigenlijk gebruik van de online shop).

7. Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de online shop

7.1 Het is de klant bekend dat via het internet toegankelijke diensten onderhevig zijn aan typische uitvalrisico's, die niet door SIEGENIA onder controle gehouden kunnen worden. SIEGENIA staat in zoverre niet garant voor de ononderbroken werking en bereikbaarheid van de online shop.

7.2 SIEGENIA is niet aansprakelijk voor de technische bruikbaarheid van de online shop. Een aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens of de vernietiging van gegevens op het transmissietraject is eveneens uitgesloten. Bij traceerbare aanwijzingen dat een overdracht niet, niet juist of niet volledig heeft plaatsgevonden, informeren de partijen elkaar onmiddellijk.

7.3 De terbeschikkingstelling van de noodzakelijke technische voorwaarden voor de toegang tot de online shop is taak van de klant, die ook de toegangs- en overdrachtskosten draagt. Voor het gebruik van de online shop brengt SIEGENIA geen enkele kosten in rekening.

7.4 De klant zorgt ervoor dat zijn IT-systemen over de volgens de actuele stand van de techniek te verwachten beveiligingsvoorzieningen beschikken en alle veiligheidsupdates voor het besturingssysteem en de voor het gebruik van de online shop gebruikte software geïnstalleerd zijn.

7.5 SIEGENIA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de online shop tijdelijk of permanent te sluiten.

8. Rechten inzake intellectueel eigendom

8.1 De klant is verplicht om alle rechten inzake intellectueel eigendom van SIEGENIA alsmede andere rechtmatige eigenaars in acht te nemen. SIEGENIA wijst er uitdrukkelijk op dat diverse inhoudsdelen van de online shop juridisch beschermd zijn en de klant de bestaande beschermingsrechten in acht dient te nemen.

8.2 SIEGENIA staat de klant alle voor het correcte gebruik van de online shop noodzakelijke rechten toe op de door SIEGENIA geplaatste inhoud; een verdergaande overdracht van rechten vindt niet plaats.

8.3 De klant heeft verder enkel het recht om de in de online shop gegenereerde informatie in een eigen goederenbeheersysteem over te dragen. Een gebruik van de gegevens buiten het gebruiksdoel volgens deze gebruiksvoorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

9. Gegevensbescherming

9.1 SIEGENIA verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgerelateerde gegevens van de klant in overeenstemming met de privacybepalingen.

9.2 9.2 De via de website van SIEGENIA oproepbare privacyverklaring is bestanddeel van deze gebruiksvoorwaarden (>>Privacyverklaring).

10. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

10.1 SIEGENIA heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Op de wijziging van de gebruiksvoorwaarden wordt op de website van SIEGENIA en/of via e-mail gewezen.

10.2 Als de klant binnen zes weken na ontvangst van de mededeling over de wijziging geen bezwaar maakt, dan gelden de gewijzigde voorwaarden als overeengekomen. SIEGENIA wijst in de wijzigingsmededeling op deze juridische gevolgen.

11. Salvatorische clausule

11.1 Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ineffectief of onvolledig zijn of worden, blijft de effectiviteit van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden daarvan onaangetast. In het geval van een ineffectieve clausule zijn de partijen verplicht de ineffectieve clausule door een effectieve bepaling te vervangen, die het meest overeenkomt met het door de partijen geplande doeleinde van de ineffectieve clausule.

11.2 De bovenstaande regeling geldt dienovereenkomstig ook bij een onvolledige of ontbrekende regeling in de gebruiksvoorwaarden.