Dotyczy produktów: Wentylacja, Smart Home
Pouczenie o odstąpieniu od umowy SIEGENIA-AUBI Sp. z. o.o. 

Konsumentom przysługuje 14-dniowe prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła towar w posiadanie.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy nas (SIEGENIA-AUBI Sp. z. o.o, Ossowskiego 64, Kluczbork 46-203, Polski, shop@siegenia.com, Telefon: +48 77 4477700) poinformować o takiej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. w liście wysłanym pocztą lub drogą elektroniczną). Możecie Państwo w tym celu skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest wymagane.

Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczające jest wysłanie informacji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas standardowy sposób dostawy), bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot płatności nastąpi w środkach płatniczych użytych w pierwotnej transakcji, chyba że co innego będzie wyraźnie wynikać z naszych wspólnych ustaleń; w żadnym w wypadku nie obciążymy Państwa kosztami takiego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu płatności, dopóki nie otrzymamy z powrotem towaru lub dopóki nie udokumentujecie Państwo, że towar został odesłany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać bądź przekazać nam niezwłocznie, jednak w żadnym wypadku nie później niż w terminie czternastu dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uważa się za zachowany w przypadku odesłania towaru przed upływem terminu czternastu dni. Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponoszą Państwo. W przypadku towarów, których ze względu na ich właściwości nie można odesłać pocztą, koszty te wynoszą 100 EUR. Są Państwo zobowiązani do pokrycia ewentualnej utraty wartości towaru jedynie wówczas, gdy utrata wartości wynika z takiego sposobu obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia jego właściwości i sposobu działania.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:

  • Umowy dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja wymaga indywidualnego wyboru lub dyspozycji konsumenta lub które w jednoznaczny sposób są dostosowane do osobistych oczekiwań konsumenta.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie tego formularza i dołączenie go do towaru.)
​​​​​

Do
SIEGENIA-AUBI Sp. z. o.o,
Ossowskiego 64
Kluczbork 46-203
Polski
Email: shop@siegenia.com

Odstąpienie od umowy

Niniejszym odstępuję/-emy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy na zakup następujących
towarów(*)/świadczenie następującej usługi(*):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Numer zamówienia, dowodu dostawy lub faktury: ____________________________________

Zamówiono w dniu (*)/ otrzymano w dniu (*): ___.___.______

Nazwisko konsumenta/-ów: ____________________________________

Adres konsumenta/-ów:
________________________________________________________________________________________


_______________________________
Podpis konsumenta/-ów
(tylko w przypadku korespondencji papierowej)

Data: ___.___.______

(*) Niewłaściwe skreślić.


Dotyczy produktów: części zamienne do okuć
Pouczenie o odstąpieniu od umowy SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH

Konsumentom przysługuje 14-dniowe prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła towar w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy nas (SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH, Im Gewerbepark 2, 66687 Wadern, Niemcy, shop@siegenia.com, Telefon: +49 6503 917-440) poinformować o takiej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. w liście wysłanym pocztą lub drogą elektroniczną). Możecie Państwo w tym celu skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest wymagane.

Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczające jest wysłanie informacji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas standardowy sposób dostawy), bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot płatności nastąpi w środkach płatniczych użytych w pierwotnej transakcji, chyba że co innego będzie wyraźnie wynikać z naszych wspólnych ustaleń; w żadnym w wypadku nie obciążymy Państwa kosztami takiego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu płatności, dopóki nie otrzymamy z powrotem towaru lub dopóki nie udokumentujecie Państwo, że towar został odesłany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać bądź przekazać nam niezwłocznie, jednak w żadnym wypadku nie później niż w terminie czternastu dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uważa się za zachowany w przypadku odesłania towaru przed upływem terminu czternastu dni. Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponoszą Państwo. W przypadku towarów, których ze względu na ich właściwości nie można odesłać pocztą, koszty te wynoszą 100 EUR. Są Państwo zobowiązani do pokrycia ewentualnej utraty wartości towaru jedynie wówczas, gdy utrata wartości wynika z takiego sposobu obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia jego właściwości i sposobu działania.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie tego formularza i dołączenie go do towaru.)

Do
SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH
Im Gewerbepark 2
66687 Wadern
Niemcy
Email: shop@siegenia.com

Odstąpienie od umowy

Niniejszym odstępuję/-emy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy na zakup następujących
towarów(*)/świadczenie następującej usługi(*):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Numer zamówienia, dowodu dostawy lub faktury: ____________________________________

Zamówiono w dniu (*)/ otrzymano w dniu (*): ___.___.______

Nazwisko konsumenta/-ów: ____________________________________

Adres konsumenta/-ów:
________________________________________________________________________________________


_______________________________
Podpis konsumenta/-ów
(tylko w przypadku korespondencji papierowej)

Data: ___.___.______

(*) Niewłaściwe skreślić.