Dotyczy produktów: wentylacja, Smart Home i COMFORT UNIT
Ogólne Warunki Handlowe SIEGENIA-AUBI KG

1. Zakres obowiązywania

Poniższe OWH stosuje się do wszystkich zamówień, składanych przez konsumentów i przedsiębiorców w naszym sklepie internetowym.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, ani do wykonywanej przez nią samodzielnie działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywanej samodzielnie działalności zawodowej.

W odniesieniu do przedsiębiorców obowiązuje następująca zasada: Jeśli przedsiębiorca posługuje się wzorcem umowy, postanowienia wzorca sprzeczne z niniejszymi OWH nie obowiązują. Zawarcie umowy może nastąpić jedynie przy zastosowaniu postanowień niniejszych OWH. Postanowienia wzorca sprzecznego z niniejszymi OWH znajdują zastosowanie, tylko w tedy, gdy udzielimy na to wyraźnej zgody.

2. Strony umowy, zawarcie umowy

Umowa sprzedaży jest zawierana z SIEGENIA-AUBI Sp. z o. o. z siedzibą w Kluczborku.

Umieszczenie produktów w sklepie online stanowi przedłożenie przez nas wiążącej oferty zawarcia umowy na te artykuły. Nasze produkty możecie Państwo umieścić najpierw niezobowiązująco w koszyku a wprowadzone przez siebie dane w każdej chwili skorygować przed odesłaniem zobowiązującego zamówienia, korzystając z przewidzianych do tego celu w procesie zamawiania narzędzi. Kliknięcie przycisku zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty na towary znajdujące się w koszyku – jest to chwila zawarcia umowy. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia wysyłamy Państwu potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Język umowy, zapisywanie tekstu umowy

Językami, w których umowa może być zawarta, są język polski, język niemiecki, język Francuski, język holenderski, język włoski i język angielski.

Umowa zostaje przez nas zapisana, następnie przesyłamy Państwu, w formie tekstowej, dane zamówienia wraz z naszymi OWH. Każdy z naszych klientów otrzymuje indywidualny, przypisany do niego login, za pomocą którego uzyskuje dostęp do umowy.

4. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów należy doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowe koszty przesyłki podane są przy poszczególnych produktach.

Dostawy realizujemy wyłącznie wysyłkowo. Niestety nie ma możliwości samodzielnego odbioru towaru.

Nie realizujemy dostaw do paczkomatów.

5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są następujące rodzaje płatności:

Karta kredytowa
W procesie składania zamówienia podają Państwo dane swojej karty kredytowej. Karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia.

Polecenie zapłaty SEPA
Składając zamówienie, przyznają nam Państwo upoważnienie do realizacji płatności w trybie polecenia zapłaty SEPA. O dacie obciążenia konta poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego banku (tzw. zapowiedź obciążenia). Dniem roboczym dla banku jest każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót, państwowych dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia każdego roku. Konto zostanie obciążone przed wysyłką towaru.

PayPal
Aby zapłacić kwotę wynikającą z faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), należy zarejestrować się w systemie PayPal, uwierzytelnić się za pomocą danych dostępu i potwierdzić polecenie zapłaty. Transakcja płatnicza jest realizowana przez PayPal niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w procesie składania zamówienia.

Faktura
Termin płatności przy zakupie na konto wynosi 2% skonto 14 dni netto. Należność za fakturę zostanie przelana na konto bankowe podane na fakturze po otrzymaniu faktury i towaru. Zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania zakupu na konto tylko po pomyślnym sprawdzeniu zdolności kredytowej.

6. Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy, opisane w pouczeniu o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorcom nie przyznaje się dobrowolnego prawa odstąpienia od umowy.

7. Zastrzeżenie własności

Do momentu pełnej zapłaty towar pozostaje naszą własnością.
W przypadku przedsiębiorców obowiązują następujące postanowienia uzupełniające: zastrzegamy sobie prawo własności towaru do chwili całkowitego uregulowania wszystkich należności z bieżącego stosunku handlowego. Zastrzeżony towar możecie Państwo odsprzedać w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Zawierając umowę na podstawie niniejszych OWH, dokonujecie Państwo przelewu przyszłych wierzytelności, powstałych z tytułu sprzedaży towaru, którego własność zastrzeżona będzie na naszą rzecz, do chwili uregulowania wszystkich należności z bieżącego stosunku handlowego. Przelew wierzytelności nastąpi niezależnie od połączenia lub zmieszania zastrzeżonego towaru z nową rzeczą. Przelew nastąpi do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia wskazanego w fakturze. Na żądanie zamawiającego, sprzedający może, według swojego wyboru, zwolnić istniejące zabezpieczenia złożone przez zamawiającego, o ile wartość tych zabezpieczeń łącznie przekracza zabezpieczane roszczenia sprzedającego o ponad 10%.

8. Uszkodzenia w transporcie

W przypadku konsumentów obowiązują następujące postanowienia: W razie dostarczenia towaru wykazującego w oczywisty sposób szkody transportowe wady takie należy reklamować w miarę możliwości natychmiast u przewoźnika i niezwłocznie się z nami skontaktować. Brak reklamacji lub kontaktu nie wpływa w żaden sposób na Państwa roszczenia i ich wykonanie, w szczególności na Państwa roszczenia z tytułu rękojmi. Jesteście jednak Państwo zobowiązani do udzielenia nam wsparcia w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

9. Rękojmia i gwarancje

9.1 Odpowiedzialność za wady

Jeżeli poniższe postanowienia nie stanowią wyraźnie inaczej, obowiązuje rękojmia wynikająca z przepisów prawa.

Powyższe ograniczenia lub skrócone terminy nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód, spowodowanych przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub osoby, którymi posługujemy się w celu wykonania świadczenia w przypadku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia:

 •  uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu:
 • w przypadku naruszenia obowiązków wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa oraz podstępu
 • w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, bez których należyte wykonanie umowy w ogóle nie jest możliwe i których wykonania strona umowy może oczekiwać w normalnych okolicznościach (podstawowe obowiązki)
 • w ramach przyrzeczenia udzielenia gwarancji, o ile uzgodniono
 • jeżeli spełnione są przesłanki do zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt

Ograniczenia w stosunku do przedsiębiorców

W odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie uzgodnień dotyczących właściwości towaru obowiązują wyłącznie podane przez nas informacje oraz opisy producenta, które zostały włączone do umowy; nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi producenta lub inne przekazy reklamowe. W przypadku przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi dla rzeczy nowo wyprodukowanych jeden rok od przejścia ryzyka na rzecz kupującego.

Ustawowe terminy przedawnienia prawa do roszczeń zwrotnych zgodnie z § 445a BGB pozostają nienaruszone.

Regulacje dotyczące handlowców

Handlowcy są zobowiązani do kontroli i zgłaszania wad, jest to uregulowane w § 377 HGB (niemiecki kodeks handlowy). Jeżeli nie dokonają Państwo przewidzianego w tym dokumencie zgłoszenia, towar uznaje się za zatwierdzony, chyba że wada nie była rozpoznawalna podczas kontroli. Nie dotyczy to sytuacji, w których celowo zatailiśmy wadę.

9.2 Gwarancje i obsługa klienta

Informacje dot. ewentualnie obowiązujących dodatkowych gwarancji i ich dokładnych warunków podane są przy produkcie oraz na oddzielnych stronach sklepu internetowego.

10. Odpowiedzialność cywilna

Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za roszczenia z tytułu szkód, spowodowanych przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub osoby, którymi posługujemy się w celu wykonania świadczenia

 • w przypadku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu
 • w przypadku naruszenia obowiązków wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa
 • w przypadku przyrzeczenia udzielenia gwarancji, o ile uzgodniono, lub
 • jeżeli spełnione są przesłanki do zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku naruszenia przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub osoby, którymi posługujemy się w celu wykonania świadczenia, w wyniku niewielkiego niedbalstwa istotnych obowiązków umownych, bez których należyte wykonanie umowy w ogóle nie jest możliwe i których wykonania strona umowy może oczekiwać w normalnych okolicznościach (podstawowe obowiązki), odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości szkody, którą można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i z której wystąpieniem należy się liczyć w typowych okolicznościach.
W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona.

11. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

12. Postanowienia końcowe

W przypadku przedsiębiorców obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli posiadacie Państwo status kupca w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osoby prawnej prawa publicznego lub wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego między nami a Państwem jest wyłącznie sąd właściwy miejscowo dla naszej siedziby.

 

 
Dotyczy produktów: części zamienne do okuć
Ogólne Warunki Handlowe SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH

1. Zakres obowiązywania

Poniższe OWH stosuje się do wszystkich zamówień, składanych przez konsumentów i przedsiębiorców w naszym sklepie internetowym.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, ani do wykonywanej przez nią samodzielnie działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywanej samodzielnie działalności zawodowej.

W odniesieniu do przedsiębiorców obowiązuje następująca zasada: Jeśli przedsiębiorca posługuje się wzorcem umowy, postanowienia wzorca sprzeczne z niniejszymi OWH nie obowiązują. Zawarcie umowy może nastąpić jedynie przy zastosowaniu postanowień niniejszych OWH. Postanowienia wzorca sprzecznego z niniejszymi OWH znajdują zastosowanie, tylko w tedy, gdy udzielimy na to wyraźnej zgody.

2. Strony umowy, zawarcie umowy

Umowa sprzedaży jest zawierana z SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę na zawarcie umowy dotyczącej tych produktów. Produkty można najpierw niezobowiązująco umieścić w koszyku i przed złożeniem wiążącego zamówienia poprawić wprowadzone dane, korzystając z podpowiedzi dostępnych w procesie zamówienia. Umowę zawiera się, przyjmując ofertę sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Bezpośrednio po wysłaniu zamówienia otrzymacie Państwo dodatkowe potwierdzenie pocztą elektroniczną.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językami, w których umowa może być zawarta, są język polski, język niemiecki, język Francuski, język holenderski, język włoski i język angielski.

Przechowujemy tekst umowy, a dane zamówienia i nasze OWH przesyłamy w formie tekstowej. Z tekstem umowy można zapoznać się w strefie logowania.

4. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów należy doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowe koszty przesyłki podane są przy poszczególnych produktach.

Dostawy realizujemy wyłącznie wysyłkowo. Niestety nie ma możliwości samodzielnego odbioru towaru.

Nie realizujemy również dostaw do paczkomatów.

5. Płatność

W naszym sklepie generalnie dostępne są następujące formy płatności:

Karta kredytowa
W procesie składania zamówienia podają Państwo dane swojej karty kredytowej. Karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia.

Polecenie zapłaty SEPA
Składając zamówienie, przyznają nam Państwo upoważnienie do realizacji płatności w trybie polecenia zapłaty SEPA. O dacie obciążenia konta poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego banku (tzw. zapowiedź obciążenia). Dniem roboczym dla banku jest każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót, państwowych dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia każdego roku. Konto zostanie obciążone przed wysyłką towaru.

PayPal
Aby zapłacić kwotę wynikającą z faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), należy zarejestrować się w systemie PayPal, uwierzytelnić się za pomocą danych dostępu i potwierdzić polecenie zapłaty. Transakcja płatnicza jest realizowana przez PayPal niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w procesie składania zamówienia.

Faktura
Należność za fakturę należy uregulować w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury i towaru przelewem na konto bankowe podane na fakturze. Zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania zakupu na konto tylko po pomyślnym sprawdzeniu zdolności kredytowej.

6. Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy, opisane w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcom nie przyznaje się dobrowolnego prawa odstąpienia od umowy.

7. Zastrzeżenie prawa własności

Do momentu pełnej zapłaty towar pozostaje naszą własnością.
W przypadku przedsiębiorców obowiązują następujące postanowienia uzupełniające: zastrzegamy sobie prawo własności towaru do chwili całkowitego uregulowania wszystkich należności z bieżącego stosunku handlowego. Zastrzeżony towar możecie Państwo odsprzedać w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Zawierając umowę na podstawie niniejszych OWH, dokonujecie Państwo przelewu przyszłych wierzytelności, powstałych z tytułu sprzedaży towaru, którego własność zastrzeżona będzie na naszą rzecz, do chwili uregulowania wszystkich należności z bieżącego stosunku handlowego. Przelew wierzytelności nastąpi niezależnie od połączenia lub zmieszania zastrzeżonego towaru z nową rzeczą. Przelew nastąpi do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia wskazanego w fakturze. Na żądanie zamawiającego, sprzedający może, według swojego wyboru, zwolnić istniejące zabezpieczenia złożone przez zamawiającego, o ile wartość tych zabezpieczeń łącznie przekracza zabezpieczane roszczenia sprzedającego o ponad 10%.

8. Uszkodzenia w transporcie

W przypadku konsumentów obowiązują następujące postanowienia: W razie dostarczenia towaru wykazującego w oczywisty sposób szkody transportowe wady takie należy reklamować w miarę możliwości natychmiast u przewoźnika i niezwłocznie się z nami skontaktować. Brak reklamacji lub kontaktu nie wpływa w żaden sposób na Państwa roszczenia i ich wykonanie, w szczególności na Państwa roszczenia z tytułu rękojmi. Jesteście jednak Państwo zobowiązani do udzielenia nam wsparcia w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

9. Rękojmia i gwarancje

9.1 Odpowiedzialność za wady

Jeżeli poniższe postanowienia nie stanowią wyraźnie inaczej, obowiązuje rękojmia wynikająca z przepisów prawa.

Powyższe ograniczenia lub skrócone terminy nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód, spowodowanych przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub osoby, którymi posługujemy się w celu wykonania świadczeniaw przypadku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia:

 •  uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu:
 • w przypadku naruszenia obowiązków wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa oraz podstępu
 • w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, bez których należyte wykonanie umowy w ogóle nie jest możliwe i których wykonania strona umowy może oczekiwać w normalnych okolicznościach (podstawowe obowiązki)
 • w ramach przyrzeczenia udzielenia gwarancji, o ile uzgodniono
 • jeżeli spełnione są przesłanki do zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt

Ograniczenia w stosunku do przedsiębiorców

W odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie uzgodnień dotyczących właściwości towaru obowiązują wyłącznie podane przez nas informacje oraz opisy producenta, które zostały włączone do umowy; nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi producenta lub inne przekazy reklamowe. W przypadku przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi dla rzeczy nowo wyprodukowanych jeden rok od przejścia ryzyka na rzecz kupującego.

Ustawowe terminy przedawnienia prawa do roszczeń zwrotnych zgodnie z § 445a BGB pozostają nienaruszone.

Regulacje dotyczące handlowców

Handlowcy są zobowiązani do kontroli i zgłaszania wad, jest to uregulowane w § 377 HGB (niemiecki kodeks handlowy). Jeżeli nie dokonają Państwo przewidzianego w tym dokumencie zgłoszenia, towar uznaje się za zatwierdzony, chyba że wada nie była rozpoznawalna podczas kontroli. Nie dotyczy to sytuacji, w których celowo zatailiśmy wadę.

9.2 Gwarancje i obsługa klienta

Informacje dot. ewentualnie obowiązujących dodatkowych gwarancji i ich dokładnych warunków podane są przy produkcie oraz na oddzielnych stronach sklepu internetowego.

10. Odpowiedzialność cywilna

Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za roszczenia z tytułu szkód, spowodowanych przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub osoby, którymi posługujemy się w celu wykonania świadczenia

 • w przypadku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu
 • w przypadku naruszenia obowiązków wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa
 • w przypadku przyrzeczenia udzielenia gwarancji, o ile uzgodniono, lub
 • jeżeli spełnione są przesłanki do zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku naruszenia przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub osoby, którymi posługujemy się w celu wykonania świadczenia, w wyniku niewielkiego niedbalstwa istotnych obowiązków umownych, bez których należyte wykonanie umowy w ogóle nie jest możliwe i których wykonania strona umowy może oczekiwać w normalnych okolicznościach (podstawowe obowiązki), odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości szkody, którą można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i z której wystąpieniem należy się liczyć w typowych okolicznościach.
W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona.

11. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

12. Postanowienia końcowe

W przypadku przedsiębiorców obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli posiadacie Państwo status kupca w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osoby prawnej prawa publicznego lub wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego między nami a Państwem jest wyłącznie sąd właściwy miejscowo dla naszej siedziby.