Dotyczy produktów: wentylacja, Smart Home i COMFORT UNIT
Ogólne Warunki Handlowe SIEGENIA-AUBI KG

Ogólne Warunki Handlowe

1. Zakres obowiązywania

Poniższe OWH stosuje się do wszystkich zamówień, składanych przez konsumentów i przedsiębiorców w naszym sklepie internetowym.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, ani do wykonywanej przez nią samodzielnie działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywanej samodzielnie działalności zawodowej.

W odniesieniu do przedsiębiorców obowiązuje następująca zasada: Jeśli przedsiębiorca posługuje się wzorcem umowy, postanowienia wzorca sprzeczne z niniejszymi OWH nie obowiązują. Zawarcie umowy może nastąpić jedynie przy zastosowaniu postanowień niniejszych OWH. Postanowienia wzorca sprzecznego z niniejszymi OWH znajdują zastosowanie, tylko w tedy, gdy udzielimy na to wyraźnej zgody.

2. Strony umowy, zawarcie umowy

Umowa sprzedaży jest zawierana z SIEGENIA-AUBI Sp. z o. o. z siedzibą w Kluczborku.

Umieszczenie produktów w sklepie online stanowi przedłożenie przez nas wiążącej oferty zawarcia umowy na te artykuły. Nasze produkty możecie Państwo umieścić najpierw niezobowiązująco w koszyku a wprowadzone przez siebie dane w każdej chwili skorygować przed odesłaniem zobowiązującego zamówienia, korzystając z przewidzianych do tego celu w procesie zamawiania narzędzi. Kliknięcie przycisku zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty na towary znajdujące się w koszyku – jest to chwila zawarcia umowy. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia wysyłamy Państwu potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Język umowy, zapisywanie tekstu umowy

Językami, w których umowa może być zawarta, są język polski, język niemiecki i język angielski.

Umowa zostaje przez nas zapisana, następnie przesyłamy Państwu, w formie tekstowej, dane zamówienia wraz z naszymi OWH. Każdy z naszych klientów otrzymuje indywidualny, przypisany do niego login, za pomocą którego uzyskuje dostęp do umowy.

4. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów należy doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowe koszty przesyłki podane są przy poszczególnych produktach.

Dostawy realizujemy wyłącznie wysyłkowo. Niestety nie ma możliwości samodzielnego odbioru towaru.

Nie realizujemy dostaw do paczkomatów.

5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są następujące rodzaje płatności:

Karta kredytowa
Składając zamówienie, należy podać dane karty kredytowej. Po autoryzacji karty kredytowej transakcja płatnicza nastąpi automatycznie, a karta zostanie obciążona.

Polecenie zapłaty SEPA
Składając zamówienie, udzielacie Państwo upoważnienia do realizacji płatności w trybie polecenia zapłaty. Poinformujemy Państwa o dacie obciążenia rachunku (tzw. zapowiedź obciążenia). Składając upoważnienie do realizacji płatności w trybie polecenia zapłaty SEPA, wzywamy nasz bank do dokonania transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza nastąpi automatycznie, a Państwa rachunek zostanie obciążony. Rachunek zostanie obciążony przed wysyłką towaru. Termin na przekazanie informacji o dacie obciążenia rachunku (tzw. termin zapowiedzi obciążenia) wynosi 2 dni.

PayPal
Podczas składania zamówienia zostaniecie Państwo przekierowani do strony internetowej serwisu PayPal. W celu opłacenia faktury za pośrednictwem serwisu PayPal należy być zarejestrowanym użytkownikiem lub dokonać rejestracji, zalogować się przy pomocy swoich danych dostępowych i potwierdzić dyspozycję płatności na nasze konto. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy serwis PayPal do realizacji transakcji płatniczej. Następnie transakcja jest realizowana automatycznie przez PayPal. Dodatkowe wskazówki otrzymacie Państwo w trakcie składania zamówienia.

Płatność Sofort
Podczas składania zamówienia zostaniecie Państwo przekierowani do strony internetowej serwisu Sofort GmbH. W celu opłacenia faktury za pośrednictwem serwisu Sofort należy posiadać rachunek bankowy dostępny online, potwierdzić swoją tożsamość i dyspozycję płatności na naszą rzecz. Dodatkowe wskazówki otrzymacie Państwo w trakcie składania zamówienia. Transakcja płatnicza zostanie niezwłocznie zrealizowana przez Sofort, a Państwa rachunek zostanie obciążony.

Faktura
Po otrzymaniu towaru i faktury kwotę faktury należy opłacić przelewem na nasz rachunek bankowy. Zastrzegamy sobie prawo do uzależnienia płatności przelewem po otrzymaniu faktury i towaru od pozytywnej weryfikacji wiarygodności klienta.

6. Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy, opisane w pouczeniu o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorcom nie przyznaje się dobrowolnego prawa odstąpienia od umowy.

7. Zastrzeżenie własności

Do momentu pełnej zapłaty towar pozostaje naszą własnością.
W przypadku przedsiębiorców obowiązują następujące postanowienia uzupełniające: zastrzegamy sobie prawo własności towaru do chwili całkowitego uregulowania wszystkich należności z bieżącego stosunku handlowego. Zastrzeżony towar możecie Państwo odsprzedać w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Zawierając umowę na podstawie niniejszych OWH, dokonujecie Państwo przelewu przyszłych wierzytelności, powstałych z tytułu sprzedaży towaru, którego własność zastrzeżona będzie na naszą rzecz, do chwili uregulowania wszystkich należności z bieżącego stosunku handlowego. Przelew wierzytelności nastąpi niezależnie od połączenia lub zmieszania zastrzeżonego towaru z nową rzeczą. Przelew nastąpi do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia wskazanego w fakturze.

8. Uszkodzenia w transporcie

W przypadku konsumentów obowiązują następujące postanowienia: W razie dostarczenia towaru wykazującego w oczywisty sposób szkody transportowe wady takie należy reklamować w miarę możliwości natychmiast u przewoźnika i niezwłocznie się z nami skontaktować. Brak reklamacji lub kontaktu nie wpływa w żaden sposób na Państwa roszczenia i ich wykonanie, w szczególności na Państwa roszczenia z tytułu rękojmi. Jesteście jednak Państwo zobowiązani do udzielenia nam wsparcia w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

W przypadku przedsiębiorców obowiązują następujące postanowienia: Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia rzeczy przechodzi na Państwa w chwili przekazania rzeczy przewoźnikowi lub innemu podmiotowi wyznaczonemu do realizacji wysyłki. W relacjach między kupcami zastosowanie ma obowiązek badania i powiadamiania o wadach zgodnie z § 377 niem. kh. W razie braku powiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, towar uważa się za zaakceptowany, chyba że chodzi o wadę, której nie można rozpoznać w trakcie badania. Nie dotyczy to podstępnie zatajonych wad.

9. Rękojmia i gwarancje

Jeżeli poniższe postanowienia nie stanowią wyraźnie inaczej, obowiązuje rękojmia wynikająca z przepisów prawa.
W przypadku zakupu przez konsumenta towaru używanego obowiązuje zasada, że roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada wystąpiła po upływie jednego roku od wysłania towaru. Usunięcia wad, które wystąpiły w ciągu jednego roku od wysłania towaru, można dochodzić w ciągu terminu przedawnienia, który wynosi dwa lata od wysłania towaru.
W przypadku przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi dla rzeczy nowo wyprodukowanych jeden rok od przejścia ryzyka. Towary używane sprzedawane są z wyłączeniem wszelkiej rękojmi. Ustawowe terminy przedawnienia roszczeń regresowych zgodnie z § 445a niem.kc pozostają nienaruszone.
W odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie uzgodnień dotyczących właściwości towaru obowiązują wyłącznie podane przez nas informacje oraz opisy producenta, które zostały włączone do umowy; nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi producenta lub inne przekazy reklamowe.
Jeśli dostarczona rzecz jest wadliwa, w przypadku przedsiębiorców rękojmię realizujemy wg własnego uznania poprzez usunięcie wady (naprawa) lub dostarczenie rzeczy niewadliwej (dostawa zastępcza).
Powyższe ograniczenia lub skrócone terminy nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód, spowodowanych przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub osoby, którymi posługujemy się w celu wykonania świadczenia
w przypadku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu
• w przypadku naruszenia obowiązków wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa oraz podstępu
• w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, bez których należyte wykonanie umowy w ogóle nie jest możliwe i których wykonania strona umowy może oczekiwać w normalnych okolicznościach (podstawowe obowiązki)
• w ramach przyrzeczenia udzielenia gwarancji, o ile uzgodniono
• jeżeli spełnione są przesłanki do zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.
Informacje dot. ewentualnie obowiązujących dodatkowych gwarancji i ich dokładnych warunków podane są przy produkcie oraz na oddzielnych stronach sklepu internetowego.

10. Odpowiedzialność cywilna

Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za roszczenia z tytułu szkód, spowodowanych przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub osoby, którymi posługujemy się w celu wykonania świadczenia
• w przypadku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu
• w przypadku naruszenia obowiązków wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa
• w przypadku przyrzeczenia udzielenia gwarancji, o ile uzgodniono, lub
• jeżeli spełnione są przesłanki do zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.
W przypadku naruszenia przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub osoby, którymi posługujemy się w celu wykonania świadczenia, w wyniku niewielkiego niedbalstwa istotnych obowiązków umownych, bez których należyte wykonanie umowy w ogóle nie jest możliwe i których wykonania strona umowy może oczekiwać w normalnych okolicznościach (podstawowe obowiązki), odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości szkody, którą można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i z której wystąpieniem należy się liczyć w typowych okolicznościach.
W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona.

11. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów, która jest dostępna pod adresem . Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozstrzygania sporów. W celu rozstrzygnięcia sporów wynikających z umów z konsumentami bądź dotyczących samego faktu istnienia umowy jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem mediacji konsumenckiej. Organem właściwym jest Universalschlichtungsstelle des Bundes przy Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de. Będziemy uczestniczyć w postępowaniu dot. rozstrzygania sporów prowadzonym przed tym organem.

12. Postanowienia końcowe

W przypadku przedsiębiorców obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli posiadacie Państwo status kupca w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osoby prawnej prawa publicznego lub wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego między nami a Państwem jest wyłącznie sąd właściwy miejscowo dla naszej siedziby.

 

 
Dotyczy produktów: części zamienne do okuć
Ogólne Warunki Handlowe SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH

1. Zakres obowiązywania

Poniższe OWH stosuje się do wszystkich zamówień, składanych przez konsumentów i przedsiębiorców w naszym sklepie internetowym.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, ani do wykonywanej przez nią samodzielnie działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywanej samodzielnie działalności zawodowej.

W odniesieniu do przedsiębiorców obowiązuje następująca zasada: Jeśli przedsiębiorca posługuje się wzorcem umowy, postanowienia wzorca sprzeczne z niniejszymi OWH nie obowiązują. Zawarcie umowy może nastąpić jedynie przy zastosowaniu postanowień niniejszych OWH. Postanowienia wzorca sprzecznego z niniejszymi OWH znajdują zastosowanie, tylko w tedy, gdy udzielimy na to wyraźnej zgody.

2. Strony umowy, zawarcie umowy

Umowa sprzedaży jest zawierana z SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę na zawarcie umowy dotyczącej tych produktów. Produkty można najpierw niezobowiązująco umieścić w koszyku i przed złożeniem wiążącego zamówienia poprawić wprowadzone dane, korzystając z podpowiedzi dostępnych w procesie zamówienia. Umowę zawiera się, przyjmując ofertę sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Bezpośrednio po wysłaniu zamówienia otrzymacie Państwo dodatkowe potwierdzenie pocztą elektroniczną.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Umowa może zostać zawarta w języku niemieckim i angielskim.

Przechowujemy tekst umowy, a dane zamówienia i nasze OWH przesyłamy w formie tekstowej. Z tekstem umowy można zapoznać się w strefie logowania.

4. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów należy doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowe koszty przesyłki podane są przy poszczególnych produktach.

Dostawy realizujemy wyłącznie wysyłkowo. Niestety nie ma możliwości samodzielnego odbioru towaru.

Nie realizujemy również dostaw do paczkomatów.

5. Płatność

W naszym sklepie generalnie dostępne są następujące formy płatności:

Karta kredytowa
Składając zamówienie, należy podać dane karty kredytowej. Po autoryzacji karty kredytowej transakcja płatnicza nastąpi automatycznie, a karta zostanie obciążona.

Polecenie zapłaty SEPA
Składając zamówienie, udzielacie Państwo upoważnienia do realizacji płatności w trybie polecenia zapłaty. Poinformujemy Państwa o dacie obciążenia rachunku (tzw. zapowiedź obciążenia). Składając upoważnienie do realizacji płatności w trybie polecenia zapłaty SEPA, wzywamy nasz bank do dokonania transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza nastąpi automatycznie, a Państwa rachunek zostanie obciążony. Rachunek zostanie obciążony przed wysyłką towaru. Termin na przekazanie informacji o dacie obciążenia rachunku (tzw. termin zapowiedzi obciążenia) wynosi 2 dni.

PayPal
Podczas składania zamówienia zostaniecie Państwo przekierowani do strony internetowej serwisu PayPal. W celu opłacenia faktury za pośrednictwem serwisu PayPal należy być zarejestrowanym użytkownikiem lub dokonać rejestracji, zalogować się przy pomocy swoich danych dostępowych i potwierdzić dyspozycję płatności na nasze konto. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy serwis PayPal do realizacji transakcji płatniczej. Następnie transakcja jest realizowana automatycznie przez PayPal. Dodatkowe wskazówki otrzymacie Państwo w trakcie składania zamówienia.

Płatność Sofort
Podczas składania zamówienia zostaniecie Państwo przekierowani do strony internetowej serwisu Sofort GmbH. W celu opłacenia faktury za pośrednictwem serwisu Sofort należy posiadać rachunek bankowy dostępny online, potwierdzić swoją tożsamość i dyspozycję płatności na naszą rzecz. Dodatkowe wskazówki otrzymacie Państwo w trakcie składania zamówienia. Transakcja płatnicza zostanie niezwłocznie zrealizowana przez Sofort, a Państwa rachunek zostanie obciążony.

Faktura
Po otrzymaniu towaru i faktury kwotę faktury należy opłacić przelewem na nasz rachunek bankowy. Zastrzegamy sobie prawo do uzależnienia płatności przelewem po otrzymaniu faktury i towaru od pozytywnej weryfikacji wiarygodności klienta.

6. Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy, opisane w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcom nie przyznaje się dobrowolnego prawa odstąpienia od umowy.

7. Zastrzeżenie prawa własności

Do momentu pełnej zapłaty towar pozostaje naszą własnością.
W przypadku przedsiębiorców obowiązują następujące postanowienia uzupełniające: zastrzegamy sobie prawo własności towaru do chwili całkowitego uregulowania wszystkich należności z bieżącego stosunku handlowego. Zastrzeżony towar możecie Państwo odsprzedać w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Zawierając umowę na podstawie niniejszych OWH, dokonujecie Państwo przelewu przyszłych wierzytelności, powstałych z tytułu sprzedaży towaru, którego własność zastrzeżona będzie na naszą rzecz, do chwili uregulowania wszystkich należności z bieżącego stosunku handlowego. Przelew wierzytelności nastąpi niezależnie od połączenia lub zmieszania zastrzeżonego towaru z nową rzeczą. Przelew nastąpi do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia wskazanego w fakturze.

8. Uszkodzenia w transporcie

W przypadku konsumentów obowiązują następujące postanowienia: W razie dostarczenia towaru wykazującego w oczywisty sposób szkody transportowe wady takie należy reklamować w miarę możliwości natychmiast u przewoźnika i niezwłocznie się z nami skontaktować. Brak reklamacji lub kontaktu nie wpływa w żaden sposób na Państwa roszczenia i ich wykonanie, w szczególności na Państwa roszczenia z tytułu rękojmi. Jesteście jednak Państwo zobowiązani do udzielenia nam wsparcia w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

W przypadku przedsiębiorców obowiązują następujące postanowienia: Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia rzeczy przechodzi na Państwa w chwili przekazania rzeczy przewoźnikowi lub innemu podmiotowi wyznaczonemu do realizacji wysyłki. W relacjach między kupcami zastosowanie ma obowiązek badania i powiadamiania o wadach zgodnie z § 377 niem. kh. W razie braku powiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, towar uważa się za zaakceptowany, chyba że chodzi o wadę, której nie można rozpoznać w trakcie badania. Nie dotyczy to podstępnie zatajonych wad.

9. Rękojmia i gwarancje

Jeżeli poniższe postanowienia nie stanowią wyraźnie inaczej, obowiązuje rękojmia wynikająca z przepisów prawa.
W przypadku zakupu przez konsumenta towaru używanego obowiązuje zasada, że roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada wystąpiła po upływie jednego roku od wysłania towaru. Usunięcia wad, które wystąpiły w ciągu jednego roku od wysłania towaru, można dochodzić w ciągu terminu przedawnienia, który wynosi dwa lata od wysłania towaru.
W przypadku przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi dla rzeczy nowo wyprodukowanych jeden rok od przejścia ryzyka. Towary używane sprzedawane są z wyłączeniem wszelkiej rękojmi. Ustawowe terminy przedawnienia roszczeń regresowych zgodnie z § 445a niem.kc pozostają nienaruszone.
W odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie uzgodnień dotyczących właściwości towaru obowiązują wyłącznie podane przez nas informacje oraz opisy producenta, które zostały włączone do umowy; nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi producenta lub inne przekazy reklamowe.
Jeśli dostarczona rzecz jest wadliwa, w przypadku przedsiębiorców rękojmię realizujemy wg własnego uznania poprzez usunięcie wady (naprawa) lub dostarczenie rzeczy niewadliwej (dostawa zastępcza).
Powyższe ograniczenia lub skrócone terminy nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód, spowodowanych przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub osoby, którymi posługujemy się w celu wykonania świadczenia
w przypadku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu
• w przypadku naruszenia obowiązków wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa oraz podstępu
• w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, bez których należyte wykonanie umowy w ogóle nie jest możliwe i których wykonania strona umowy może oczekiwać w normalnych okolicznościach (podstawowe obowiązki)
• w ramach przyrzeczenia udzielenia gwarancji, o ile uzgodniono
• jeżeli spełnione są przesłanki do zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.
Informacje dot. ewentualnie obowiązujących dodatkowych gwarancji i ich dokładnych warunków podane są przy produkcie oraz na oddzielnych stronach sklepu internetowego.

10. Odpowiedzialność cywilna

Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za roszczenia z tytułu szkód, spowodowanych przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub osoby, którymi posługujemy się w celu wykonania świadczenia
• w przypadku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu
• w przypadku naruszenia obowiązków wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa
• w przypadku przyrzeczenia udzielenia gwarancji, o ile uzgodniono, lub
• jeżeli spełnione są przesłanki do zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.
W przypadku naruszenia przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub osoby, którymi posługujemy się w celu wykonania świadczenia, w wyniku niewielkiego niedbalstwa istotnych obowiązków umownych, bez których należyte wykonanie umowy w ogóle nie jest możliwe i których wykonania strona umowy może oczekiwać w normalnych okolicznościach (podstawowe obowiązki), odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości szkody, którą można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i z której wystąpieniem należy się liczyć w typowych okolicznościach.
W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona.

11. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów, która jest dostępna pod adresem . Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozstrzygania sporów. W celu rozstrzygnięcia sporów wynikających z umów z konsumentami bądź dotyczących samego faktu istnienia umowy jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem mediacji konsumenckiej. Organem właściwym jest Universalschlichtungsstelle des Bundes przy Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de. Będziemy uczestniczyć w postępowaniu dot. rozstrzygania sporów prowadzonym przed tym organem.

12. Postanowienia końcowe

W przypadku przedsiębiorców obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli posiadacie Państwo status kupca w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osoby prawnej prawa publicznego lub wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego między nami a Państwem jest wyłącznie sąd właściwy miejscowo dla naszej siedziby.