1. Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą korzystania ze sklepu internetowego SIEGENIA-AUBI KG, Industriestraße 1-3, 57234 Wilnsdorf (dalej: SIEGENIA).

1.2 SIEGENIA udostępnia swoim klientom usługę w postaci sklepu internetowego, który umożliwia składanie bezpośrednich zamówień on-line na produkty SIEGENIA.

2. Zastosowanie Ogólnych Warunków Handlowych

2.1 Wszystkie zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego realizowane są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi (OWH) firmy SIEGENIA w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu.

2.2 Klient świadomie wyraża zgodę na stosowanie OWH i przyjmuje do wiadomości, że są one dostępne na stronie internetowej SIEGENIA (>>OWH)

3. Rejestracja

3.1 Aby korzystać ze sklepu internetowego, wymagana jest rejestracja. W ramach rejestracji klient otrzymuje pocztą elektroniczną wiadomość z danymi logowania (adres e-mail). Przy pomocy tych danych możliwe jest nadanie po raz pierwszy hasła dostępu do sklepu internetowego.

3.2 W celu dokonania pełnej rejestracji klient musi zaakceptować niniejsze Warunki użytkowania. Po wybraniu własnego hasła konto w sklepie internetowym zostanie aktywowane.

3.3 Podczas rejestracji klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych informacji. Klient powinien na bieżąco aktualizować podane dane.

3.4 SIEGENIA ma prawo zweryfikować wiarygodność informacji rejestracyjnych za pomocą środków prawnie dopuszczalnych. W szczególności może zażądać kopii dowodów od klienta lub osób trzecich np. firm handlowych lub urzędów prowadzących ewidencję działaności gospdarczej.

4. Korzystanie z konta w sklepie internetowym

4.1 Konto w sklepie internetowym jest przypisane do klienta. Na jedną osobę kontaktową po stronie klienta powinno przypadać tylko jedno konto. Dopuszczalne jest korzystanie z konta w sklepie internetowym przez różnych pracowników klienta. Dane dostępowe należy jednak przekazywać wyłącznie pracownikom zatrudnionym na stałe. Zasadniczo, klient powinien możliwie ograniczyć liczbę osób upoważnionych do korzystania z konta.

4.2 Dane dostępu klienta do sklepu internetowego muszą być traktowane przez klienta i jego pracowników jako poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim (poza firmą klienta). W przypadku nadużycia lub podejrzenia nadużycia, klient powinien niezwłocznie zmienić swoje dane dostępu i powiadomić o tym        SIEGENIA.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego

5.1 Ze sklepu internetowego klient może korzystać wyłącznie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub samozatrudnienia.

5.2 Klient nie jest uprawniony do przekazywania osobom trzecim (spoza firmy) informacji o produkcie (takich jak opisy produktów, informacje o cenie lub czasie dostawy) lub innych informacji, które można uzyskać za pośrednictwem sklepu internetowego.

5.3 Zamówienia klienta dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego są wiążące z chwilą ich zarejestrowania w systemie SIEGENIA.

6. Usunięcie konta w sklepie internetowym

6.1 Klient może w dowolnym czasie i bez podawania przyczyn zażądać usunięcia swojego konta lub wszystkich swoich kont w sklepie internetowym. Po usunięciu konta lub kont w sklepie internetowym można dokonać ponownej rejestracji.

6.2 SIEGENIA zastrzega sobie prawo do wykluczenia pojedynczych klientów z korzystania ze sklepu internetowego i usunięcia odpowiedniego konta w sklepie internetowym. Klient musi być uprzednio poinformowany o wykluczeniu lub usunięciu.

6.3 Wykluczenie jest możliwe w szczególności - nawet bez ostrzeżenia - jeżeli w okresie 12 miesięcy klient nie złożył żadnego zamówienia, istnieją przesłanki wskazujące na niewłaściwe korzystanie z konta w sklepie internetowym lub wykluczenie jest konieczne w celu ochrony sklepu internetowego (np. jeżeli funkcjonowanie sklepu internetowego jest zagrożone w wyniku niewłaściwego korzystania).

7. Dostęp do sklepu internetowego

7.1 Klient ma świadomość, że usługi dostępne przez internet podlegają typowym domyślnym ryzykom, na które SIEGENIA nie ma wpływu. SIEGENIA nie ponosi zatem odpowiedzialności za nieprzerwane funkcjonowanie i dostępność sklepu internetowego.

7.2 SIEGENIA nie ponosi odpowiedzialność za techniczne możliwości korzystania ze sklepu internetowego. Wyłączona jest również odpowiedzialność za utratę danych lub za ich zniszczenie podczas transmisji. Strony poinformują się wzajemnie w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że transmisja nie miała miejsca, przebiegła niewłaściwie lub nie została ukończona.

7.3 Zapewnienie koniecznych warunków technicznych zapewniających dostęp do sklepu internetowego leży w gestii klienta, który ponosi również koszty dostępu i transmisji. SIEGENIA nie nalicza żadnych opłat z tytułu korzystania ze sklepu internetowego.

7.4 Klient jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń swoich systemów informatycznych, zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz do zainstalowania wszystkich niezbędnych aktualizacji i zabezpieczeń systemu operacyjnego oraz oprogramowania używanego podczas korzystania ze sklepu internetowego.

7.5 SIEGENIA wyraźnie zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zamknięcia sklepu internetowego.

8. Prawa własności przemysłowej

8.1 Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich praw własności przemysłowej SIEGENIA i innych właścicieli. SIEGENIA wyraźnie wskazuje, że poszczególne treści sklepu internetowego są prawnie chronione, a klient zobowiązany jest przestrzegać istniejących praw własności.

8.2 SIEGENIA przyznaje klientowi wszelkie prawa do treści zamieszczonych przez SIEGENIA, które są niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego; dalsze przeniesienie praw nie ma miejsca.

8.3 Klient jest uprawniony do przeniesienia informacji wygenerowanych w sklepie internetowym wyłącznie do własnego systemu zarządzania magazynowego. Korzystanie z danych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania jest wyraźnie zabronione.

9. Ochrona danych osobowych

9.1 SIEGENIA gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe klienta zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

9.2 Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej SIEGENIA jest częścią niniejszych Warunków Użytkowania (>>Polityka prywatności).

10. Zmiany Warunków użytkowania

10.1 SIEGENIA jest uprawniona do zmiany niniejszych warunków użytkowania. Wszelkie zmiany Warunków użytkowania zostaną opublikowane na stronie internetowej SIEGENIA i/lub przesłane e-mailem.

10.2 Jeżeli klient w ciągu sześciu tygodni od otrzymania informacji o zmianie nie wyrazi sprzeciwu, zmienione warunki uważa się za uzgodnione. W informacji o zmianie SIEGENIA wskaże ten skutek prawny.

11. Klauzula salwatoryjna

11.1 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków użytkowania jest lub stanie się całkowicie lub częściowo nieważne lub niekompletne, ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków użytkowania pozostaje nienaruszona. W przypadku postanowienia nieważnego strony zobowiązują się zastąpić takie nieważne postanowienie postanowieniem ważnym, najbardziej zbliżonym do celu postanowienia nieważnego zgodnie z intencją stron.

11.2 Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku luk lub braków niniejszych Warunków użytkowania.